Odpowiemy w 24h
Od poniedziałku do piątku
PL
EN

Co to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie stosowane tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do systemu kanalizacji, a nie chcemy inwestować w niewygodne i drogie w eksploatacji  zbiorniki bezodpływowe- tak zwane szamba.

Dostępnych jest kilka rodzajów oczyszczalni ścieków:

  • oczyszczalnie drenażowe,
  • oczyszczalnie biologiczne,
  • oczyszczalnie roślinne.

Podział jest dużym uproszczeniem, ponieważ każdy rodzaj oczyszczalni ścieków posiada etap oczyszczania biologicznego, ale potocznie takie nazewnictwo stosowane jest najczęściej. Wszystkie rodzaje łączy fakt, iż procesy podzielone są na:

  1. procesy mechaniczne w warunkach beztlenowych,
  2. procesy biologiczne w warunkach tlenowych.

Oczyszczalnie drenażowe składają się z osadnika gnilnego oraz systemu drenażu znajdującego się w gruncie. W osadniku gnilnym zachodzą procesy oczyszczania mechanicznego, zatrzymania frakcji stałych, zagniwania i mineralizacji w warunkach beztlenowych i uśrednienia składu i temperatury ścieków. Zatrzymywane są tu części mineralne, które nie podlegają oczyszczeniu a muszą być okresowo usunięte przez tabor asenizacyjny (najczęściej raz w roku).

W tym rodzaju oczyszczanie biologiczne zachodzi pod drenażem na podsypce ze żwiru płukanego o odpowiedniej gramaturze. Tlen dla bakterii dostarczany jest przez układ wentylacji – od wentylacji niskiej na końcu każdej nitki do wentylacji wysokiej – odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego. W tej metodzie wymagane jest również cykliczne dodawanie bakterii. Długość przyjmowanego drenażu nie powinna być mniejsza niż 10 metrów na 1 mieszkańca. Dodatkowo rozwiązanie wymaga dobrze przepuszczalnych gruntów oraz niskiego poziomu wód gruntowych. Trwałość systemu drenażowego jest ograniczona ze względu na cykliczne zatykanie przestrzeni w gruncie oraz wokół żwiru i wynosi od kilku do kilkunastu lat.

Oczyszczalnie biologiczne to urządzenia łączące oczyszczanie mechaniczne (beztlenowe) i biologiczne (tlenowe) w  jednym lub kilku zbiornikach. Nie występuje tu oczyszczanie w gruncie, jak w przypadku oczyszczalni drenażowych, a wysoka skuteczność sprawia iż ścieki są na tyle efektywnie oczyszczane, że po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń możliwe jest ich odprowadzenie  na przykład do rzeki.

Podobnie jak w przypadku oczyszczalni drenażowych procesy rozpoczynają się w pierwszej komorze- tak zwanym osadniku wstępnym. Tutaj na powierzchni zostają zatrzymywane części lżejsze- w większości tłuszcze, na dnie części cięższe- mineralne. Również tutaj skład i temperatura ścieków jest uśredniana. W przypadku oczyszczalni RotoSET oraz EasySET osadnik pełni również bardzo ważną funkcję bufora przyjmującego chwilowe zwiększone zrzuty ścieków. W ten sposób przez system przepływ hydrauliczny jest stabilny, a skuteczność oczyszczania znacznie wyższa.

Następnym etapem jest oczyszczanie ścieków biologiczne w warunkach tlenowych. W zależności od przyjętej technologii bakterie tlenowe mogą rozwijać się na złożu biologicznym lub występować w formie osadu czynnego. Oczyszczalnie ścieków RotoSET pracują w technologii obrotowych złóż biologicznych, EasySET zraszanych złóż biologicznych. Zaletą jest zwiększona stabilność procesów, brak konieczności dodawania bakterii, biopreparatów oraz dowożenia osadu czynnego- zarówno przy uruchomieniu jak i podczas eksploatacji. Oczyszczone ścieki pod kątem podstawowych parametrów BZT5, ChZT oraz zawiesiny, odpowiadają drugiej klasie czystości wód płynących dzięki czemu możliwe jest ich odprowadzenie bezpośrednio do cieku wodnego lub do gruntu.

Wielką zaletą oczyszczalni biologicznych jest możliwość kontroli składu cieczy wypływającej z urządzeń do środowiska. W ostatnich latach w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej zauważyć można zauważyć ukierunkowanie na ten rodzaj oczyszczalni.

Oczyszczalnie roślinne, inna nazwa hydrofitowe, to rodzaj urządzeń w których procesy mechaniczne (beztlenowe) zachodzą w wydzielonym osadniku gnilnym, natomiast procesy biologiczne (tlenowe)  w odpowiednio zaprojektowanym poletku wypełnionym najczęściej żwirem, tłuczeniem czy też rumoszem skalnym. Żyjące na poletku odpowiednio wyselekcjonowane rośliny poprzez system korzeniowy wbudowują w swoją masę związki organiczne powodując oczyszczanie ścieków. Po przejściu przez poletko ciecz trafia do studni zbiorczej, która umożliwia jej kontrolę.

Czy jest najlepsze rozwiązanie? W zależności od rodzaju obiektu, powierzchni działki, wymagań inwestora, warunków gruntowo-wodnych a także dostępnego budżetu nasi specjaliści są w stanie zaproponować zoptymalizowane rozwiązanie.